PANIS: Pobresa Nutricional i de Salut a Barcelona

Projecte que busca identificar barris, llars i grups socials vulnerables en termes de pobresa econòmica, alimentària i de salut a Barcelona. Un coneixement orientat a dissenyar programes adequats i adaptats a la realitat socioeconòmica de cada barri per incidir en una alimentació saludable i sostenible.

  1. Determinar la ingesta anual real de nutrients a nivell de llar (total i per càpita), per diferents tipologies de llar segons ingressos i estructura demogràfica de la llar.
  2. Construir una base de dades amb informació sobre ingressos de la llar, estat de salut dels membres de la llar, condicions de vida i hàbits alimentaris, utilitzant les llars com a unitat d’anàlisi.
  3. Desenvolupar una cartografia de la ciutat de Barcelona amb informació sobre pobresa econòmica, alimentària, de salut i condicions de vida, a nivell de barris i llars.
  4. Identificar els barris i grups socials més vulnerables en termes nutricionals i de salut.
  5. Provar una metodologia d’intervenció per a la promoció de l’alimentació saludable i sostenible, adequada i adaptada a la realitat socioeconòmica dels barris i llars vulnerables de Barcelona, sistematitzant aprenentatges i un model per a la seva implementació a escala.

La relació entre els ingressos, els hàbits alimentaris i els problemes/riscos per a la salut s’ha estudiat extensament. Generalment, aquests estudis es basen en enqueste ad-hoc dirigides a una mostra representativa de la població. Tot i que ofereixen una bona imatge de la situació actual, solen estar enfocats en una part de la població (per exemple, la infància a l’escola), tenen un alt cost econòmic i de temps i no es realitzen de forma rutinària, i no permeten observar l’evolució de la població i la seva utilitat com a instruments de política pública.

D’altra banda, existeix una vessant d’estudis basats en enquestes nacionals com l’Enquesta de Condicions de Vida, l’Enquesta de Salut de Barcelona, l’Enquesta de Pressupostos Familiars o el Panell Alimentari. Aquestes enquestes s’apliquen anualment i són representatives de la població de Barcelona, Catalunya i Espanya. Aquests estudis analitzen, per exemple, la ingesta d’aliments, la prevalença de sobrepès i obesitat al llarg del temps, els riscos per a la salut per estils de vida per ocupació i estil de vida o la relació entre desnutrició/sobrepès i ingressos, i es poden utilitzar per fer un seguiment anual de la situació de la població i els llars.

Tanmateix, no existeixen bases de dades que relacionin els ingressos dels llars, els hàbits alimentaris i la salut perquè la informació sobre aquests aspectes es troba en enquestes i bases de dades no relacionades. A més, això dificulta una anàlisi exhaustiva de la situació de la població de Barcelona en aquests aspectes, clau per al disseny i implementació de polítiques integrals en termes d’alimentació i salut.

Paral·lelament, existeix una gran diversitat d’intervencions orientades a promoure l’alimentació saludable i sostenible en barris i llars vulnerables de Barcelona. En la majoria de casos, no es compta amb una avaluació de l’impacte d’aquestes iniciatives en relació al canvi d’hàbits alimentaris en la població, però sí amb un diagnòstic de la complexitat que resulta per a la ciutadania identificar què constitueix o no una alimentació saludable i sostenible donat el volum, disparitat i manca de rigorositat dels missatges que circulen. D’aquí que la informació constitueixi una important barrera d’accés a aquest tipus d’alimentació i que experiències basades en referents comunitaris formats en alimentació saludable i sostenible estiguin obtenint resultats de canvi.

er això, PANIS aplicarà el model d’intervenció desenvolupat per Albarrio (abans conegut com a FoodLinks) en barris de Barcelona i sistematitzant els aprenentatges per a l’escala. S’identificaran referents comunitaris, als quals se’ls formarà en alimentació saludable i sostenible i se’ls dotarà de recursos de campanya adaptats a les especificitats socioeconòmiques del barri, entre ells un marc d’avaluació per conèixer el nivell de canvi d’hàbits alimentaris en la població. Això permetrà el desenvolupament d’un protocol d’intervenció en barris amb llars i grups socials prioritaris, amb una metodologia amb enfocament comunitari per a l’activació de referents en la promoció de l’alimentació saludable i sostenible.

Posteriorment, el projecte PANIS contrastarà aquestes intervencions amb els resultats del projecte (identificació i caracterització dels barris vulnerables), amb la finalitat d’adequar el protocol d’intervenció a la realitat del barri.

Metodologia


PANIS determinarà la ingesta anual real de nutrients a nivell de llar, per diferents tipologies de llar segons ingressos i estructura demogràfica de la llar.

Amb aquesta informació, juntament amb dades sobre les condicions de vida i l’estat de salut dels membres de la llar, es construirà una base de dades integrada que permetrà desenvolupar una cartografia de la ciutat de Barcelona amb informació sobre pobresa econòmica, alimentària, de salut i condicions de vida, a nivell de barris.

A partir d’aquí, serà possible identificar barris i llars vulnerables en termes nutricionals i de salut, i desenvolupar campanyes per promoure una alimentació saludable i sostenible adaptades a la situació de cada barri.

  • Si les bases de dades no relacionades de les enquestes nacionals contenen informació sobre tipologies de llars (ja sigui segons els ingressos i/o l’estructura demogràfica de la llar), llavors és possible integrar les bases de dades utilitzant la llar com a unitat d’anàlisi, amb les corresponents correccions estadístiques segons cobertura i representativitat.
  • La base de dades integrada permetrà analitzar la situació dels membres de les llars en termes d’ingressos, estils de vida, hàbits alimentaris i riscos/problemes de salut.
  • Si les tipologies de llar es poden descriure i analitzar en base als seus ingressos i estructura demogràfica, llavors serà possible identificar els principals grups socials que es poden considerar vulnerables en termes de desigualtats d’ingressos, alimentació i salut.
  • Si es té informació sobre la distribució geogràfica de les tipologies de llar als barris de la ciutat de Barcelona, és possible identificar els barris amb alta incidència de llars vulnerables, a més de conèixer el context socioeconòmic i de condicions d’aquestes llars.
  • Amb la informació recopilada i esmentada en els punts anteriors, a més de l’experiència adquirida en projectes anteriors, és possible desenvolupar campanyes per a una alimentació saludable i sostenible adequada i adaptada a les condicions socioeconòmiques i de condicions de vida de llars i barris vulnerables.

RESULTATS ESPERATS


Base de dades integrada

En primer lloc, PANIS integra informació sobre ingesta de nutrients, estat de salut i condicions de vida, segons tipologies de llars de Barcelona.

Activació de referents comunitaris

Desenvolupament d’un protocol d’intervenció per promoure l’alimentació saludable i sostenible a través de l’activació de referents comunitaris en una campanya coordinada d’accions dirigides a la ciutadania. Aquest protocol s’emmarca en el projecte pilot d’Albarrio, un model que aplica un enfocament comunitari adaptable a la realitat de cada territori i una metodologia per a l’avaluació de canvis de comportament cap a una major adhesió a patrons alimentaris saludables i sostenibles.

Cartografia de Barcelona

Amb la base de dades integrada s’identificaran els barris vulnerables de Barcelona en termes alimentaris, de salut i condicions de vida de la població, així com els factors que caracteritzen aquestes vulnerabilitats. Així, serà possible prioritzar els barris on activar campanyes de promoció d’una alimentació saludable i sostenible, orientades a millorar la qualitat de vida de la població.

Propostes de polítiques públiques

Recomanacions de polítiques públiques complementàries i coherents a les ja desenvolupades per l’Ajuntament de Barcelona, com per exemple el Pla de Barris, específicament la línia d’Educació i Salut Pública.

FITES


Novembre 2023 - Octubre 2024

Elaboració de bases de dades integrada.

Novembre 2023 - Juliol 2024

Desenvolupament de la cartografia per identificar barris vulnerables de Barcelona.

Novembre 2023 - Abril 2025

Protocol d'actuació per a campanyes amb un enfocament comunitari en el marc del projecte pilot Albarrio.

Febrer 2024 - Abril 2025

Propostes de polítiques públiques.